CM projects
CM projects

Minimumuurloon

Schrijver

admin

Gepubliceerd op

november 1, 2023

De Overgang naar Minimumuurloon in Nederland vanaf 2024

Nederland opent een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van minimumloonregulering, met ingang van 2024. In plaats van het traditionele minimummaandloon, zal het land overschakelen naar een minimumuurloon. Deze beleidswijziging zal een impact hebben op talloze werknemers en werkgevers. In dit artikel verkennen we de details en de implicaties van deze verandering.

Het Minimumloon in Nederland – Een Terugblik
De oorsprong van het wettelijk minimumloon in Nederland dateert uit februari 1969, toen het voor het eerst werd ingevoerd. Destijds was het minimumloon van toepassing op werknemers van 24 jaar en ouder, en bedroeg het 400 gulden per maand, wat neerkwam op ongeveer €181,51 in de huidige valuta. Het doel was simpel: zorgen voor een gegarandeerd minimuminkomen voor alle werkenden. In 1974 werd het minimumjeugdloon geïntroduceerd, waarmee jongere werknemers werden beschermd.

Sinds januari 2023 geldt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder, en het bedraagt €1.934,40 per maand. Of een werknemer nu 36 of 40 uur per week werkt, dit minimummaandloon blijft ongewijzigd. Maar vanaf 1 januari 2024 zal het minimumuurloon zijn intrede doen, waardoor iedereen recht heeft op een vast minimuminkomen per uur, ongeacht het aantal gewerkte uren.

Minimumuurloon in 2024 – Een Nieuwe Fase

Nederland stapt over van het minimummaandloon naar een minimumuurloon in 2024. Het minimumloon per uur zal €13,27 bedragen voor werknemers van 21 jaar en ouder in dat jaar.
Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden percentages van dit minimumloon, in plaats van een vast bedrag. Werknemers van 18, 19, en 20 jaar met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) arbeidsovereenkomst krijgen bijvoorbeeld lagere minimumbedragen.

Hier is een overzicht van het minimumuurloon in 2024, afhankelijk van de leeftijd:

21 jaar en ouder: 100%, €13,27
20 jaar: 80%, €10,62
20 jaar BBL: 61,50%, €8,16
19 jaar: 60%, €7,96
19 jaar BBL: 52,50%, €6,97
18 jaar: 50%, €6,64
18 jaar BBL: 45,50%, €6,04
17 jaar: 39,50%, €5,24
16 jaar: 34,50%, €4,58
15 jaar: 30%, €3,98

Van Minimummaandloon naar Minimumuurloon – Wat Verandert Er?

Het belangrijkste verschil tussen het minimummaandloon en het minimumuurloon is duidelijk: het minimummaandloon is gekoppeld aan een maandelijkse inkomstenstandaard, terwijl het minimumuurloon verwijst naar het minimuminkomen dat een werknemer per gewerkt uur moet verdienen.

Onder het huidige systeem van het minimummaandloon kunnen werknemers die zowel 36 als 40 uur per week werken, beide fulltime, hetzelfde minimumloon ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat werknemers met een 40-urige werkweek effectief meer uren moeten werken voor hetzelfde maandloon. Met de invoering van het minimumuurloon zal dit verschil worden gecorrigeerd. Vanaf 2024 wordt het minimumloon vastgesteld op basis van een 36-urige werkweek, waardoor werkgevers die 38 of 40 uur per week als fulltime beschouwen, hetzelfde minimumuurloon moeten betalen.

Waarom een Minimumuurloon in 2024?

Op dit moment wordt in Nederland het minimumloon nog in termen van maandloon gedefinieerd. Dit betekent dat het minimumloon per week en per dag varieert, afhankelijk van het aantal uren dat in een fulltime werkweek wordt verondersteld. Dit heeft geleid tot ongelijkheid tussen werknemers in verschillende sectoren en bedrijven.

Met het nieuwe minimumuurloon krijgt elke werknemer van 21 jaar en ouder in 2024 recht op hetzelfde minimumuurloon, ongeacht het aantal gewerkte uren. Hierdoor ontstaat er een eerlijker en transparanter systeem.

Het Effect op Minimumuurlonen in 2024

Het nieuwe minimumuurloon zal worden berekend op basis van een werkweek van 36 uur. Het huidige minimummaandloon wordt omgerekend naar een uurloon op basis van 36 uur per week, wat resulteert in een stijging van het gemiddelde minimumloon met 4%. De omvang van deze stijging hangt af van de gebruikelijke arbeidsduur per week: hoe langer de normale werkweek, hoe groter de stijging van het minimumloon zal zijn.

De overgang naar een minimumuurloon brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee in het loonbeleid, met gevolgen voor werkgevers, werknemers en personen die afhankelijk zijn van sociale uitkeringen en subsidies. Laten we enkele van deze veranderingen onder de loep nemen:

Gelijk Minimumuurloon voor Iedereen

Een van de opvallende aspecten van het nieuwe beleid is dat elke werknemer van dezelfde leeftijd, ongeacht de sector of branche waarin ze werken, recht heeft op hetzelfde minimumuurloon. Dit wordt vastgesteld op basis van een voltijdsdienstverband van 36 uur per week. Als gevolg hiervan kunnen werknemers die momenteel het minimumloon verdienen en meer dan 36 uur per week werken, een loonsverhoging verwachten. Voor werkgevers kan dit resulteren in aanzienlijk hogere loonkosten.

Herberekening van Salarisschalen

Werkgevers zullen hun salarisschalen moeten herzien op basis van het nieuwe minimumloon per uur. Het vaste maandbedrag kan worden berekend door het aantal arbeidsuren in een kalenderjaar te delen door 12 en vervolgens te vermenigvuldigen met het minimumuurloon.

De formule luidt als volgt:

Aantal arbeidsuren kalenderjaar / 12 x minimumuurloon

Verplichte Vermelding op Loonstroken

Vanaf 2024 zal het geldende wettelijke minimumloon per uur verplicht op de loonstroken van werknemers moeten worden vermeld. Dit zal zowel transparantie als naleving bevorderen, wat ten goede komt aan alle betrokken partijen.

Indexering van het Minimumuurloon

Het wettelijk minimumloon per uur zal jaarlijks, op 1 januari en 1 juli, opnieuw worden geïndexeerd. Dit betekent dat het minimumloon zal worden aangepast aan de stijgende kosten van levensonderhoud, wat gunstig is voor werknemers.

Het Referentiemaandloon – Nog Steeds Relevant

Het zogenaamde referentiemaandloon is afgeleid van het wettelijk minimumuurloon dat vanaf 2024 van kracht is. Hoewel dit referentiemaandloon niet langer wordt gebruikt als basis voor het minimumloon in loondienst, blijft het relevant bij het bepalen van de indexatie van diverse uitkeringen.

In 2024 is het referentiemaandloon voor de periode januari tot en met juni vastgesteld op €2.069,40. Dit vertegenwoordigt een stijging van 3,73% ten opzichte van het voorgaande halfjaar.

Hoeveel Banen Zijn Betrokken?

Volgens schattingen van XpertHR zullen ongeveer 507 duizend banen in Nederland vanaf 2024 opnieuw moeten worden beoordeeld op basis van het minimumloon. In 54% van de cao’s bevindt de laagste loonschaal zich op het niveau van het minimumloon, en in 38% van deze cao’s wordt een arbeidsduur van 36 uur per week gehanteerd. Dit betekent dat werknemers in verschillende sectoren en bedrijven in aanmerking komen voor de veranderingen.

Het CBS meldt dat ongeveer 6,2% van de banen in Nederland momenteel het minimumloon betaalt. Deze banen worden relatief vaker door vrouwen (51%) dan door mannen uitgevoerd, en omvatten voornamelijk jongeren onder de 25 jaar, deeltijdbanen, tijdelijke contracten, en sectoren zoals verhuur en overige zakelijke diensten, horeca, cultuur, sport en recreatie.

De overstap naar het minimumuurloon in Nederland belooft een aanzienlijke impact te hebben op de manier waarop werknemers worden gecompenseerd en op de financiële verantwoordelijkheden van werkgevers. Als werkgever is het van cruciaal belang om je voor te bereiden op deze veranderingen en ervoor te zorgen dat je voldoet aan de nieuwe wettelijke vereisten. Dit zal niet alleen de arbeidsmarkt gelijker maken, maar ook meer transparantie en eerlijkheid brengen in de beloning van werknemers, ongeacht het aantal uren dat ze werken.

Bron: https://salure.nl/nieuws/minimumuurloon-2024